PRELUDIUM  mars 2001

Revidert mars 2001.

Jeg skrev i nov. 2000 til Vitenskapsmuseet i Trondheim og ba om at det blev vurdert
å søke Universitetets oldsaksamling om å få JJs drikkehorn til utlån.
Svar fra Vitenskapsmuseet 15.mars 2001 ved førsteamanuensis Anne Stalsberg anfører bl. a.:
"Sparbu-hornet er utvilsomt et drikkehorn fra middelalderen, laget på 1300-tallet.
(Middelalder regnes i norsk historie fra kristendommens innførelse til den lutherske reformasjon). Det er et kostbart drikkekar, men er med sine kobberbeslag av en lavere klasse enn Bolt-familiens horn som har forgylte sølvbeslag.
Salg, kjøp og arv av slike klenodier er en naturlig del av deres historie.Dette hornet havnet
altså til slutt i Oslo.
Ifølge Universitetets oldsakssamlings hovedprotokoll for 1852 står det at hornet "kom fra Sparboen Nordre Trondhjems Amt for lengre tid tilbake".. Det er dermed en av de tidligste gjenstander som blev innlemmet i dette museets samlinger.
Dersom et slikt horn skulde få sin naturlige plass i en utstilling på Vitenskapsmuseet, kan det bli aktuelt å søke Universitetets oldsaksamling om utlån"
Så langt Anne Stalsberg.

Ved e-post 19.mars 2001 til Anne Stalsberg har jeg bedt om hennes hjelp

 J O N      J O N S S O N S  D R I K K E H O R N

 Ifølge brev fra De Sandvigske Samlinger til Joh. Brodal 12.11.47,
(Brodalske Samlinger, Statsarkivet i Trondheim), skal det i
Universitetets Oldsaksamling finnes et middelaldersk drikkehorn
fra Sparbu som sansynligvis har vært i Her Jon Jonssons eie.

Mottatt brev av 22. juli 1996 fra Universitetet i Oslo
vedrørende "DRIKKEHORN FRA SPARBU" vedlagt tre fotokopier av
hornet.
Ved brev av 26.9.96 mottatt ytterligere to fotografier av hornet.

Her Joen Pastor i Orckedal 1659
B. Jens Nielsen Friis 1662
Vincentz Jensen Friis 1665
Støchopmands S. Suenson 1668
Tol: Hans Vederich Tyrholm 1693

Personalia for disse så langt det har latt seg påvise:

"Her Joen Pastor i Orchedal 1659":

 "B. Jens Nielsen Friis 1662":

Vincentz Jensen Friis 1665":

 "Støchopmand S. Suenson 1668":

Tol: Hans Vederich Tyrholm 1693":

 Vurdering:
Fra "Drikkehorn og sølvtøj. Fra Middelalder og renaissance." ved
Jørgen Olrich, siteres:
"Først henimot Middelalderens slutning sagtner strømmen (av
drikkehorn), for med en forbavsende Hurtighed nesten helt at
tørre hen i det 16. årh."
"Dette horn (gave til de hellige tre Konger i Køln) er langtfra
det eneste, der bærer de hellige tre Kongers Navne; tvertimot er
denne innskrift yderst almindelig på Drikkehorn, og har
formodentlig haft en magisk betydning."
Det heter om et av de beskrevne horn: "I den forneden udtungete
Kant er graveret med store gotiske Minuskler:
iaspar - melchior - baltazar".

Så langt Jørgen Olrich.

Fra Aschehougs leksikon:
"Hellige tre konger er den senere legendes navn på de vise fra
Østerland som omtales i Mat 2,1-12. Navnene Kaspar, Melkior og
Baltasar forekommer først på 500 tallet. Den tysk-romerske keiser
Fredrik Barbarossa hentet deres lik fra Milano til Køln i 1164,
hvor de ennå hører til domkirkens viktigste relikvier. I
middelalderen avbildes Kaspar, konge av Persia, som en hvit mann
i 60 årene, Melkior, konge av Nubia, som en 40 åring med et
ansikt av rødbrun farge, og Baltasar, konge av Saba, som en 20
årig svart mann. I dem symboliseres hedningenes hyllest til
Frelseren"

Videre vurdering:
Drikkehornet har muligens vært i Jon Jonssons slekt i
generasjoner ettersom det er karakterisert som "Middelalderhorn".
(Middelalder fra ca1000 til  1536).

Etter Jon Jonssons død i 1659 har Jens Nielsen Friis ervervet
drikkehornet. På hvilken mte vites ikke.
En tid etter Jens Nilsenn Friises død i 1662 har det kommet i
hans sønn Vincentz eie.
Vincentz erholder drikkehornet i 1665 og markerer dette ved
å sette på en navneplate med dødsårene til de to tidligere kjente
eiere Jon Jonsson død 1659 og Jens Nilsen Friis død 1662, samt
sitt navn med årstallet for erholdelsen 1665.

Den neste eier S. Svenson overtar hornet i 1668 og beholder det
til sin død i 1693. Arvingene avhender så hornet.

Fra 1693 er Hans Ulrik Tyrholm eier av hornet og markerer detter
med sette på en ny navneplate med sitt navn og årstallet for
erhvervelsen 1693.

Drikkehornet har så vært på vandring i rundt 150 år inntil det stopper
opp i Sparbu

 Iflg. Orkdalsboka I side 119 (1958):
Drikkehornet til her Jon vart i si tid funne hos en bonde på
Strinda og skal nå være i Bergen museum."
Dette viser seg altså å være feil.

 På et tidspunkt før 1852 (lengre tid tilbake) har drikkehornet så funnet veien til
"Middelalderavdelingen" ved Universitetet i Oslo og fått den
fattigslige etikett:

                           "DRIKKEHORN FRA SPARBU."

 Sparbu historielag har i sin årbok for 1998 en artikkel:
"Jon Jonssons drikkehorn" basert på informasjon med foto fra meg.

 Tilbake til min HOVEDSIDE